Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE FURNIZARE A MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR

1. Interpretare

În aceste condiții, cuvântul „Companie” înseamnă Schwank Ltd. Cuvintele „Clientul” sau „Cumpărătorul” înseamnă persoana, firma sau Compania căreia i se adresează o ofertă sau ofertă sau cu care se încheie un acord pentru furnizarea de bunuri sau servicii.

2. Aplicare

Aceste condiții reglementează toate comenzile și contractele încheiate de companie pentru furnizarea de bunuri sau servicii de către companie și, în caz de conflict, aceste condiții înlocuiesc orice alți termeni și condiții stipulate, încorporate sau la care face referire Clientul sau Cumpărătorul. Nici o modificare sau modificare a acestor condiții nu are efect decât dacă aceste modificări sau modificări sunt acceptate în scris de către un ofițer autorizat corespunzător al Companiei. Acceptarea furnizării de servicii de către companie este o dovadă concludentă în fața oricărei instanțe sau arbitru că aceste condiții se aplică. Orice ofertă oferită de Companie pentru furnizarea de bunuri sau servicii este deschisă pentru acceptare în termen de 30 de zile de la data acesteia.

3. Prețul

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, în scris, Compania își rezervă dreptul de a crește prețul bunurilor sau serviciilor, prin notificarea clientului în orice moment înainte de livrare, pentru a reflecta orice creștere a costului bunurilor sau serviciilor către Companie care se datorează la:

Orice factor în afara controlului companiei (inclusiv fluctuațiile valutare, creșterea impozitelor și taxelor și creșterea forței de muncă, a materialelor și a altor costuri de fabricație);

Orice solicitare a Clientului pentru modificarea datei (livrărilor), cantităților sau tipurilor de bunuri sau servicii comandate sau specificația mărfurilor; sau

Orice întârziere cauzată de orice instrucțiuni ale Clientului în ceea ce privește mărfurile sau serviciile sau eșecul de a furniza Companiei informații adecvate sau precise sau instrucțiuni cu privire la bunuri sau servicii.

4.Plată

(a) Cu excepția cazului în care compania a convenit altfel, în scris, plata bunurilor sau serviciilor se efectuează la 30 de zile de la data facturării Companiei sau la data anterioară specificată de companie. Plata efectuată în termen de 8 zile de la data facturii companiei se va califica pentru o reducere de 1½% din totalul facturii nete.

(b) Dobânda trebuie plătită de către client pentru orice sumă restantă peste perioada specificată mai sus sau specificată în contract, la o rată de 4% pe an peste rata de bază a Lloyds TSB Bank plc din când în când în vigoare.

(c) În cazul în care plata se face prin rate, neplata Clientului de la orice scadență la data scadentă va face ca întregul sold să fie scadent și scadent și să îndreptățească Compania să trateze această defecțiune ca o repudiere a contract de către Client și (fără a aduce atingere oricărui alt drept) pentru recuperarea daunelor.

(d) Ori de câte ori Societatea efectuează livrare parțială sau furnizare parțială de bunuri sau servicii în conformitate cu orice contract, aceasta are dreptul să efectueze facturi lunare pentru o sumă care nu depășește valoarea totală a tuturor bunurilor sau serviciilor furnizate, iar aceste facturi vor fi plătite de către Clientul în conformitate cu prevederile anterioare menționate.

(e) Compania are o garanție generală asupra mărfurilor clientului aflate în posesia sa, pentru orice sumă de timp datorată Companiei.

5. Suspension or Termination of Contract

(a) Dacă, în opinia rezonabilă a Companiei, Clientul nu poate sau poate să nu poată plăti nicio sumă pe care o datorează Companiei atunci (fără a aduce atingere oricăror alte drepturi), Compania va avea dreptul să solicite securitate înainte. la livrare sau la efectuarea oricăror servicii, fie prin plată în numerar, fie prin garanție bancară, în pofida oricăror condiții de plată convenite anterior și în cazul în care Clientul nu poate oferi garanție, se va considera că acesta a repudiat contractul și Compania va avea dreptul să întârzie livrarea mărfurilor pe termen nelimitat sau să refuze să înceapă sau să completeze orice servicii sau să accepte repudierea contractului fără răspundere.

(b) În cazul în care Clientul comite vreo încălcare a acestor condiții sau a Contractului sau în cazul în care orice primejdie sau execuție este percepută sau se încearcă să fie percepute asupra Clientului sau a proprietății sale sau dacă Clientul face sau se oferă să facă orice aranjamente cu creditorii sau, săvârșește vreun act de faliment sau dacă o cerere de primire în faliment este prezentată sau formulată împotriva sa, sau dacă un destinatar este desemnat asupra tuturor bunurilor Clientului sau a unui ordin de lichidare împotriva Clientului sau dacă Clientul intră în lichidare (altfel decât în ​​scopul reconstituirii solventului sau al amalgamării), Compania nu aduce atingere oricăror alte drepturi sau căi de atac pe care le poate avea și fără nici o răspundere are dreptul imediat prin notificare în scris către:

– să suspende sau să rezilieze orice contract sau orice parte neîmplinită a acestuia, să înceteze livrarea oricărei mărfuri și să solicite plata imediată a tuturor banilor datorate Companiei.

6. Proprietate și risc

(a) Cumpărătorul recunoaște că, înainte de a încheia un acord de cumpărare a oricărei bunuri de la Societate, el a reprezentat în mod expres și a garantat că nu este insolvabil și nu a comis niciun act de faliment sau, fiind o Societate cu răspundere limitată sau nelimitată , nu cunoaște nicio circumstanță care să permită vreunui titular al debitorului sau un creditor garantat să numească un destinatar pentru petiția de lichidare a Societății sau să exercite alte drepturi asupra sau împotriva activelor Companiei.

(b) Mărfurile care fac obiectul oricăror acorduri de către companie de a vinde riscul cumpărătorului de îndată ce sunt livrate de către companie la vehiculele sale sau la spațiile sale sau în alt mod la comanda sa.

(c) Aceste bunuri vor rămâne proprietatea unică și absolută a Companiei ca proprietar legal și echitabil până când Cumpărătorul a plătit Companiei prețul convenit, împreună cu prețul integral al oricărei alte bunuri care fac obiectul oricărei alte bunuri. contract cu Compania.

(d) Cumpărătorul recunoaște că deține bunuri exclusiv ca avocat pentru Companie până când prețul integral al acesteia este plătit Companiei, împreună cu prețul integral al oricărei alte bunuri care fac obiectul oricărui alt contract cu Companie.

(e) Până când Cumpărătorul devine proprietarul mărfurilor, le va stoca în spațiile sale separat de bunurile sale proprii sau ale oricărei alte persoane și într-o manieră care le face ușor identificabile ca bunuri ale Companiei.

(f) Dreptul cumpărătorului de a deține bunuri încetează dacă nu este o companie care comite un act de faliment sau, dacă este o companie, face ceva sau nu reușește să facă ceva ce ar da dreptul unui destinatar să intre în posesia oricărui active sau care ar da dreptul oricărei persoane să prezinte o cerere de lichidare. Compania poate, în scopul recuperării bunurilor sale, să intre în orice spații în care sunt depozitate sau în care se consideră că sunt în mod rezonabil stocate și poate reexista la fel.

(g) Sub rezerva condițiilor prezentate, Cumpărătorul este autorizat de către Societate să proceseze mărfurile menționate astfel încât el să-și dorească și / sau să le încorporeze în sau cu orice alt produs sau produse, sub rezerva condiției exprese ca noul produs , produsele sau orice alt chat care conține orice parte a mărfurilor menționate vor fi stocate separat și marcate astfel încât să poată fi identificate ca fiind făcute din sau cu bunuri din proprietatea Companiei.

(h) Dacă bunurile care sunt proprietatea Companiei sunt amestecate cu bunuri care sunt proprietatea Cumpărătorului sau sunt prelucrate sau încorporate în acesta, produsul acestuia devine și / sau se consideră a fi proprietatea exclusivă și exclusivă a Companie. Dacă bunurile care sunt proprietatea Companiei sunt amestecate cu bunuri, proprietatea oricărei alte persoane decât Cumpărătorul sau este prelucrată sau încorporată în acesta, produsul acestuia devine sau se consideră a fi deținut în comun cu cealaltă persoană.

i) Cumpărătorul are libertatea de a accepta să vândă pe orice produs produs din sau cu bunurile Companiei, cu condiția expresă ca un astfel de acord de vânzare să aibă loc ca agenți și cauți pentru Companie, indiferent dacă Cumpărătorul vinde pe cont propriu cont sau nu și că întreaga încasare a acesteia este ținută în încredere pentru companie și nu se amestecă cu alte sume de bani și trebuie să fie identificată în orice moment drept sume companiei.

7. Livrare sau completare

(a) Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio pierdere din cauza întârzierilor la livrare sau a finalizării lucrărilor din cauza întârzierilor sau accidentelor în tranzit sau din cauza disputelor cu lucrătorii, combinații de lucrători, restricții de muncă ale lucrătorilor sau greve, blocaje , accidente de muncă sau la utilaje, război, rebeliune, agitație civilă, foc, explozie, actul lui Dumnezeu sau orice altă cauză care nu este sub controlul companiei.

(b) Toate datele sau perioadele de livrare date de către Companie, înainte sau după acceptarea comenzii, sunt date cu bună credință, dar sunt numai aproximative, iar data menționată nu va produce efect până când toate informațiile necesare nu au fost primite de către Societate.

(c) În cazul în care expediția sau livrarea mărfurilor sau a unei părți din acestea trebuie întârziată sau împiedicată de orice cauză care nu este sub controlul Companiei sau dintr-un motiv atribuibil Clientului sau clienților sau agenților săi, atunci la opțiunea Companiei, fie contractul, fie orice parte neîmplinită a acesteia este încetată sau Compania poate prelungi termenul de livrare până la o perioadă rezonabilă după ce cauza a încetat, caz în care Clientul va fi responsabil pentru toate costurile de stocare și alte costuri suportate de Companie în legătură cu aceasta. Orice reziliere nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor oricăreia dintre părți cu privire la orice parte a contractului deja finalizat.

(d) În cazul în care livrarea nu este convenită altfel la lucrările Clientului sau pe un site desemnat de Client cu un bun acces ferm pentru autovehicule și uzină mobilă de la autostradă la șantier, fără a se limita la capătul sau restricția laterală . Clientul este responsabil pentru furnizarea de forță de muncă și facilități la punctul de livrare pentru descărcarea mărfurilor comandate de acesta și va despăgubi Compania de toate cererile care decurg din această operațiune de descărcare. Compania își rezervă dreptul șoferilor și transportatorilor săi să refuze să-și ducă vehiculele pe site-ul nominalizat dacă, în opinia șoferului sau a transportatorului, condițiile site-ului constituie astfel un pericol pentru vehicule, mărfuri sau pentru orice persoană sau proprietate.

8. Anulare

(a) Comenzile plasate nu pot fi anulate decât cu acordul companiei în scris și în condiții care vor compensa Compania împotriva pierderii.

(b) Bunurile returnate fără acordul companiei nu vor fi acceptate pentru credit. În cazul în care mărfurile sunt returnate cu acordul Companiei prin acordul prealabil în scris, toate costurile de transport vor fi plătite de către Client și se va percepe o taxă minimă de 25% din valoarea facturii a mărfurilor, pentru a acoperi cheltuielile de manipulare și cheltuieli, cu condiția ca acesta să fie întotdeauna este responsabilitatea Clientului de a returna mărfurile companiei în condiții bune și de vânzare, la riscul Clientului.

9. Pierdere consecventă

Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere consecutivă sau specială a profitului, pierderea sau daunele aduse instalației sau orice alte cheltuieli suportate de client din cauza unei încălcări a contractului de către Societate, cu excepția oricăror pierderi, care nu pot fi excluse în mod legal.

10. Garanţie

10.1 Compania garantează că la livrare, în cazul unui contract de furnizare de bunuri sau, în cazul unui contract de furnizare și instalare de bunuri, la finalizarea instalației și pentru o perioadă de 12 luni de la data livrării sau instalării, după caz (perioada de garanție), mărfurile nu trebuie să prezinte defecte materiale în proiectare, material și manoperă;

10.2 Sub rezerva clauzei 10.3, dacă:

  • Clientul notifică în scris Companiei în perioada de garanție într-un termen rezonabil de descoperire că unele sau toate bunurile nu respectă garanția prevăzută în clauza 10.1
  • Companiei i se oferă o oportunitate rezonabilă de a examina astfel de mărfuri; și
  • Clientul (dacă este solicitat de companie în acest sens) returnează aceste mărfuri la locul de desfășurare al companiei la costul Clientului.

The Company shall, at its option, repair or replace the defective goods, or refund the price of the defective goods in full.

Compania trebuie, la opțiunea sa, să repare sau să înlocuiască mărfurile defecte sau să restituie integral prețul mărfurilor defecte.

  • 10.3 Compania nu este responsabilă pentru nerespectarea mărfii cu garanția prevăzută la clauza 10.1 în niciunul dintre următoarele evenimente:
  • clientul utilizează în continuare aceste bunuri după ce a notificat în conformitate cu clauza 10.2;
  • defectul apare deoarece Clientul nu a reușit să urmeze instrucțiunile orale sau scrise ale Companiei cu privire la stocarea, punerea în funcțiune, instalarea, utilizarea și întreținerea mărfurilor sau (dacă nu există) bune practici comerciale cu privire la aceleași;
  • defectul apare ca urmare a companiei în urma oricărui desen, proiectare sau specificații furnizate de client;
  • punerea în funcțiune a mărfurilor nu este efectuată de către companie;
  • Clientul modifică sau repară aceste bunuri fără acordul scris al Companiei; defectul saut apare ca urmare a uzurii corecte, a deteriorării voite, a neglijenței sau a depozitării sau a condițiilor de lucru anormale.

10.4 Cu excepția celor prevăzute în prezenta clauză, Compania nu va avea nicio responsabilitate față de Client în ceea ce privește nerespectarea mărfii cu garanția prevăzută în clauza 10.1.

10.5 Condițiile implicate de secțiunile 13-15 din Legea vânzărilor de bunuri din 1979 sunt, în cea mai mare măsură permise de lege, excluse din contract.

10.6 Aceste condiții se aplică tuturor mărfurilor reparate sau înlocuitoare furnizate de companie.

10.7 Perioada de garanție de la clauza 10.1 este de 10 ani dacă Clientul încheie un contract cu Compania pentru a furniza servicii bunurilor nu mai puțin de o dată pe an de la data instalării mărfurilor.

11. Legea

Contractul va fi în orice privință interpretat și funcționează ca un contract englez și în conformitate cu Legea engleză. Atât Compania, cât și clientul sunt de acord că este intenția niciunei părți de a încălca vreo politică publică, de drept sau de drept comun și că, în cazul în care orice sentință, alineat, clauză sau combinație încalcă vreuna națională sau E.E.C. aceeași lege nu va avea niciun efect, dar va fi divizibilă de celelalte care vor rămâne obligatorii pentru părți.

Premiile noastre

De ce suntem mândri

Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017
Großer Preis des Mittelstands

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cel mai bun serviciu posibil. Datele sunt utilizate pentru optimizarea site-ului nostru web și pentru scopuri de marketing online evaluare statistică. Faceți clic pe „OK” pentru a fi de acord cu utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate .